Oproep aan de beleidsmakers

Haalbaar en betaalbaar wonen voor iedereen

In navolging van de opinie van Vlaams Netwerk Kritische ouders op VRTNws, roept Kwaito het Vlaams en Federaal beleidsniveau op mee te denken over financiële oplossingen voor mensen die tussen de bestaande regelingen vallen. Om mee verantwoordelijkheid te nemen in het streven naar een haalbaar en betaalbaar wonen voor alle personen met een beperking.

Even terug naar 2017. Persoonsvolgende financiering, een nieuw financieringssysteem voor zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking, doet zijn intrede in Vlaanderen. Het systeem moet de eigen regie van zorgvragers over hun leven garanderen.

Niet enkel voor zorg en ondersteuning ligt de regie nu bij de gebruiker. Ook voor woon- en leefkosten betalen gebruikers sinds januari 2021 niet langer een vaste dagbijdrage meer maar wordt iedere gemaakte kost in kaart gebracht en afzonderlijk aangerekend. Voor het gebruik van een kamer (woonkost) wordt nu meestal een maandbedrag aangerekend en dit ongeacht het aantal dagen dat de bewoner aanwezig is die maand. Terwijl voordien het systeem van dagprijzen gangbaar was en voor afwezigheidsdagen ook een financiele tussenkomst was voorzien door de overheid.

Leefkosten (maaltijden, onderhoud van de kamer, medische kosten, vrije tijdskosten, vervoer, ….) zijn wel te betalen volgens gebruik maar aan de reële kostprijs.

Deze nieuwe regeling komt de keuzevrijheid van de gebruiker ten goede zou je kunnen denken - hij kan immers kiezen of de was en plas in de organisatie gebeurt, dan wel het netwerk deze taak opneemt -  maar er zijn wel een aantal beperkende factoren.

Tegelijk met de omslag naar persoonsvolgende financiering in 2017 stopte de rol van de overheid om tussen te komen in de dagprijsfactuur voor personen met een te laag inkomen waardoor een deel van het vervangingsinkomen niet langer als ‘zakgeld’ gevrijwaard wordt. Daarnaast valt de socio-culturele toelage (een extra toelage om het deelnemen aan het socio-culturele leven te betalen) weg voor zij die daar recht op hadden.

Bovendien besliste de Vlaamse overheid ook om bepaalde ondersteuning niet meer te subsidiëren, vb ophaaldienst voor personen in een dagcentrum. Deze kosten moeten nu ook gedragen worden door de gebruiker.

De volledige verantwoordelijkheid voor woon- en leefkosten komt daardoor bij de gebruiker te liggen. Maar ook als organisatie sta je voor blok: of je past zelf de gemaakte kosten bij, of je doet al het nodige om binnen eigen netwerk bijkomende hulp te zoeken want je zorgvrager niet langer huisvesten is geen optie. Organisaties passen al geruime tijd solidariteitsprincipes toe in hun kostensysteem, maar kunnen niet alleen verantwoordelijk gesteld worden voor een maatschappelijk probleem, net zoals ook de gebruiker dat niet alleen kan dragen.

Kwaito, coöperatie van 11 organisaties voor personen met een beperking, voelt zich geroepen om de aangegeven problemen mee te benoemen en nodigt de verantwoordelijke politieke instanties uit om mee na te denken over mogelijke oplossingen.


Vandaar onze oproep naar u als Federale beleidsmaker:

Tegemoetkomingen van mensen met een beperking flirten met de armoedegrens. Zoals hieronder omschreven, deze financiële uitdagingen verhogen de drempel naar een inclusief leven. Maak bovendien niet langer onderscheid in de integratietegemoetkoming voor personen die in een organisatie leven.

Maar ook u, Vlaamse Overheid:

Vanuit uw Vlaams infrastructuurfonds voor persoonlijke aangelegenheden (VIPA) komt u financieel tegemoet in zorg specifieke infrastructuur voor personen met een beperking. Echter, met de strikte voorwaarden hiertoe verbonden en een eerder medische benadering van zorg, kan slechts een deel van deze mensen, die met de hoogste ondersteuningsnood, geholpen worden.

Daarnaast voorziet u in sociale huisvesting voor personen met een verlaagd inkomen. Ook personen met een beperking zouden hier aanspraak op kunnen maken, maar enkel zij die in de mogelijkheid zijn om zelfstandig te wonen kunnen hierop intekenen.

Kwaito nodigt u, overheden, uit om mee te denken over financiële oplossingen voor die mensen die naast de bestaande regelingen vallen. We vragen om mee verantwoordelijkheid te nemen in het streven naar een haalbaar en betaalbaar wonen voor alle personen met een beperking. In het streven naar zorgzame buurten, kan u daar het verschil maken. We kijken ook uit naar het rapport van de heer Koen Hermans in opdracht van Minister Beke.