Over kwaito

Kwaito is een coöperatieve vennootschap van sociale ondernemers die ondersteuning biedt aan kwetsbare groepen in de samenleving.
Kwaito
verschuift het paradigma 'van de persoon centraal' naar 'de persoon en zijn omgeving centraal'.
Kwaito
staat voor kwalitatief, innovatief en toekomstgericht ondernemerschap.
Kwaito
wil invulling geven aan begrippen zoals solidariteit, inclusiviteit en duurzaamheid.
Kwaito
wil mee het beleid bepalen inzake mensen met een kwetsbaarheid.


WIE ZIJN WE

Een netwerk van organisaties:
vzw Groep Ubuntu, vzw Pegode, vzw Oostrem, vzw Raakzaam, vzw Hejmen, vzw Den Dries, vzw Oranje, vzw Obra | Baken, vzw Zonnehoeve | Living+ en De Wroeter.

Die op sociaal verantwoorde en duurzame wijze willen ondernemen:

Als sociale ondernemingen investeren we in innovatie, pro-activiteit, durf, effectiviteit en efficiëntie met als doel het nog beter realiseren van cliëntgerichte doelen en maatschappelijke meerwaarde. Dit betekent onder andere klantgericht werken, marktgericht denken, professionaliseren van het bestuur en het management en organisatiedesign.

Ten gunste van kwetsbare groepen in de samenleving:
'Vermaatschappelijking van Zorg' verwijst naar het streven om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven, ... een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen. Elke mens heeft talenten, die wij willen kansen geven en versterken.


waarvoor staan we

Solidariteit
Als sociale ondernemingen investeren we in innovatie, pro-activiteit,  durf,  effectiviteit en efficiëntie met als doel het nog beter realiseren van cliëntgerichte doelen en maatschappelijke meerwaarde. Dit betekent o.a. klantgericht werken, marktgericht denken, professionaliseren van het bestuur en het management en organisatiedesign.

Inclusief burgerschap

Deel uitmaken van de samenleving houdt participatie in en vorm geven aan de verschillende domeinen van het leven zoals wonen, werken, cultuur, ...
Inclusief burgerschap betekent dat informele en formele netwerken uitgroeien tot één duurzaam netwerk. Op die manier vormt zich een geheel van familie, buren, de lokale
gemeenschap en professionelen.

Kwaliteitsgarantie
Het OP staat voor kwaliteitsgarantie in haar sociaal ondernemen. Dit betekent kwaliteit op alle niveaus(o.a. dienstverlening, medewerkersbeleid, arbeidsvoorwaarden, methodisch werken,  visie ,mens- en wereldbeeld, expertise,  lokale verankering en lokale tewerkstelling, duurzaamheid, …). Dit staat borg voor alternatieven, waardoor cliënten een groter aanbod krijgen en gericht kunnen kiezen. De zichtbare positie van het ruime aanbod van het OP zal dit mogelijk maken.

Medewerkers als motor

Mensen die meewerken in onze organisaties zijn de  motor en bepalen de slaagkansen van onze missie en het uitdragen van onze visie.

Publieke en private middelen

Als sociaal ondernemers werken we niet enkel met publieke middelen maar zoeken we ook andere financieringspartners die mee het sociaal ondernemerschap onderschrijven. We genereren ook zelf inkomsten. De gerealiseerde winsten  herinvesteren we in de kernopdracht van onze onderneming.

Marktwerking
Sociale ondernemingen zijn ondernemingen die actief, professioneel, innovatief en creatief opereren in een democratische zorgmarkt. In dergelijke markt  streeft men er naar om ondersteuningsnoden en het ondersteuningsaanbod dynamisch op elkaar af te stemmen.


ONDERLINGE ENGAGEMENTEN

Informeren
De leden engageren zich om op een open manier te communiceren over de initiatieven die zij nemen en die kaderen binnen de opdracht van het OP.

Delen
Delen is essentieel voor het OP. Door te delen wat we kennen en kunnen, bouwen we aan gezamenlijke kennis en expertise waarvan de leden gebruik kunnen maken. Deze kennis slaat niet enkel op het OP, maar ook op het bieden van ondersteuning naar allerlei initiatieven.

Innoveren
Het OP is alert voor maatschappelijke tendensen, speelt in op beleidsmatige en inhoudelijke ontwikkelingen en de evoluerende noden in de samenleving. We werken samen met het onderwijs en andere beleidsdomeinen. We willen initiatieven opstarten vanuit een pioniersmentaliteit waardoor we de toekomst zelf vorm geven. De opgebouwde expertise kunnen we  aanbieden  en gebruiken om het beleid te beïnvloeden.

Co-creëren
Complexe uitdagingen vragen om co-creativiteit.  Dit betekent dat de leden samen innovatieve ideeën onderzoeken, uitwerken en in de praktijk brengen.

Versterken
Vanuit de sterke basis van het OP kan elk lid in zijn eigen omgeving partnerschappen aangaan op lokaal en regionaal niveau. Hierdoor ontstaat er nieuwe kennis en expertise die op zijn beurt in het OP kan ingebracht worden. Tegelijk bouwen we aan initiatieven die het OP in het zorglandschap verankert.